Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Đĩ (tên Chuột lang và Mèo)

Đĩ là tên dành cho chuột lang, mèo và Động vật khác. Tên Đĩ phổ biến cho giống cái The meaning of Đĩ is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 4 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Đĩ của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
2 phiếu
Cái
2 phiếu

Which animal

Chuột lang
1 phiếu
Mèo
1 phiếu
Con vật khác
1 phiếu
Chó
1 phiếu

Đĩ occurs in the following categories:

Bình luận về Đĩ

Đĩ Mèo 5-07
Qúa ngu ngục
Đĩ Chó 15:13
hhhhhhhhhhaaaaaaaaaaahhhhhhhhh haaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhaaaaa aahhhhhhhhhhaaaaaaaaahhhhhhhhh hhhhaaaaaa