Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Bamboo (tên Mèo và Chuột cống)

Bamboo là tên dành cho mèo, chuột cống và chó. Tên Bamboo phổ biến cho giống cái The meaning of Bamboo is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 7 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Bamboo của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
1 phiếu
Cái
3 phiếu

Which animal

Mèo
3 phiếu
Chuột cống
1 phiếu
Chó
1 phiếu
Thỏ
1 phiếu
Chuột hamster
1 phiếu

Bamboo occurs in the following categories:

Bình luận về Bamboo

Bamboo Chuột cống 04:21
Vì mình thấy nó sinh ra ở bụi tre