Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Ber (tên Mèo và Chó)

Ber là tên cho mèo. Cái tên Ber là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Ber is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 3 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Ber của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
3 phiếu
Cái
0 phiếu

Which animal

Mèo
2 phiếu
Chó
1 phiếu

Ber occurs in the following categories:

Bình luận về Ber

Ber Mèo hôm qua
Ber,được lấy từ cách đọc hơi ‘sang’ của từ bơ