Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Cừu (tên Chó)

Cừu là tên cho chó. Cái tên Cừu là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Cừu is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 2 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Cừu của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
2 phiếu
Cái
1 phiếu

Which animal

Chó
2 phiếu

Cừu occurs in the following categories:

Bình luận về Cừu

Cừu Chó hôm qua
vì nhìn giống con cừu