Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Chiky (tên Chó và Mèo)

Chiky là tên cho chó. Tên Chiky phổ biến cho giống cái The meaning of Chiky is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 19 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Chiky của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
2 phiếu
Cái
15 phiếu

Which animal

Chó
17 phiếu
Mèo
2 phiếu

Chiky occurs in the following categories:

Bình luận về Chiky

Chiky Chó 12:08
đó là vì khi mua nó rất nhỏ như một chú chuột nên tôi đặt tên là chiky,gần giống với micky