Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Chippy (tên Chó và Mèo)

Chippy là tên dành cho chó, mèo và thỏ. Cái tên Chippy là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Chippy is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 11 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Chippy của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
5 phiếu
Cái
1 phiếu

Which animal

Chó
4 phiếu
Mèo
3 phiếu
Thỏ
2 phiếu
Con vật khác
1 phiếu
Fish
1 phiếu

Chippy occurs in the following categories:

Bình luận về Chippy

Chippy Chó hôm qua
Vì nó có thể gọi cho dễ