Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Desk (tên Ngựa)

Desk là tên cho ngựa. Cái tên Desk là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Desk is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 1 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Desk của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
1 phiếu
Cái
0 phiếu

Which animal

Ngựa
1 phiếu

Desk occurs in the following categories:

Bình luận về Desk

Desk Ngựa 29-12
Ko cóa gì chỉ là thích