Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Hamburger (tên Chó và Chuột hamster)

Hamburger là tên dành cho chó, chuột hamster và mèo. Tên Hamburger phổ biến cho giống cái The meaning of Hamburger is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 4 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Hamburger của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
1 phiếu
Cái
2 phiếu

Which animal

Chó
2 phiếu
Chuột hamster
1 phiếu
Mèo
1 phiếu

Hamburger occurs in the following categories:

Bình luận về Hamburger

Hamburger Chó hôm qua
hamburger big vây hoi chư ngoan vơi thân thiêt zư lém.