Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Jimi (tên Chó và Mèo)

Jimi là tên dành cho chó, mèo và chim. Cái tên Jimi là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Jimi is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 51 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Jimi của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
26 phiếu
Cái
19 phiếu

Which animal

Chó
35 phiếu
Mèo
8 phiếu
Chim
3 phiếu
Ngựa
3 phiếu
Con vật khác
1 phiếu
Rắn
1 phiếu

Jimi occurs in the following categories:

Bình luận về Jimi

Jimi Mèo 04:00
Ờ thì dễ thương hoi:3