Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Jinny (tên Chó và Rắn)

Jinny là tên dành cho chó, rắn và Động vật khác. Tên Jinny phổ biến cho giống cái The meaning of Jinny is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 6 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Jinny của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
1 phiếu
Cái
4 phiếu

Which animal

Chó
4 phiếu
Rắn
1 phiếu
Con vật khác
1 phiếu

Jinny occurs in the following categories:

Bình luận về Jinny

Jinny Con vật khác 13:28
Vì tôi thấy nó dễ thương. Tôi coi nó là 1 thành viên trong gd nên tôi đã cho nó vào đại gia đình nhà J