Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Nigga (tên Chó và Con vật khác)

Nigga là tên dành cho chó, Động vật khác và rắn. Cái tên Nigga là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Nigga is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 19 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Nigga của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
15 phiếu
Cái
4 phiếu

Which animal

Chó
6 phiếu
Con vật khác
2 phiếu
Rắn
2 phiếu
Ngựa
2 phiếu
Thỏ
1 phiếu
Chuột lang
1 phiếu

Nigga occurs in the following categories:

Bình luận về Nigga

Nigga Chim 17:20
có quá nhiều niggga