Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Old Man (tên Chó)

Old Man là tên cho chó. Cái tên Old Man là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Old Man is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 1 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Old Man của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
1 phiếu
Cái
0 phiếu

Which animal

Chó
1 phiếu

Old Man occurs in the following categories:

Bình luận về Old Man

Old Man Chó 10:24
tôi muốn nó sống sẽ thọ như một cụ già