Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Polar (tên Chó và Mèo)

Polar là tên cho chó. Cái tên Polar là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Polar is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 19 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Polar của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
11 phiếu
Cái
5 phiếu

Which animal

Chó
14 phiếu
Mèo
5 phiếu

Polar occurs in the following categories:

Bình luận về Polar

Polar Chó 2-07
vì chó của tôi có màu trắng như gấu Bắc Cực nên tôi đặt như thế