Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Rô Si (tên Chó)

Rô Si là tên cho chó. Cái tên Rô Si là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Rô Si is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 3 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Rô Si của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
3 phiếu
Cái
0 phiếu

Which animal

Chó
3 phiếu

Rô Si occurs in the following categories:

Bình luận về Rô Si

Rô Si Chó hôm qua
Do dì tôi nghĩ ra
Rô Si Chó hôm qua
Do dì tôi nghĩ ra
Rô Si Chó hôm qua
Do dì tôi nghĩ ra