Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Sà Phòng (tên Chuột hamster)

Sà Phòng là tên cho chuột hamster. Cái tên Sà Phòng là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Sà Phòng is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 1 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Sà Phòng của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
0 phiếu
Cái
1 phiếu

Which animal

Chuột hamster
1 phiếu

Sà Phòng occurs in the following categories:

Bình luận về Sà Phòng

Sà Phòng Chuột hamster 10:28
VÌ CHÚ CHUỘT GIỐNG SÀ PHÒNG