Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Salad (tên Chó)

Salad là tên cho chó. Cái tên Salad là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Salad is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 1 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Salad của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
0 phiếu
Cái
1 phiếu

Which animal

Chó
1 phiếu

Salad occurs in the following categories:

Bình luận về Salad

Salad Chó 11:05
Vì thú cưng của tôi thích ăn salad