Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Tên chó cái kết thúc với U# Tên phiếu
1 Akamaru 19 phiếu
2 Amalu 1 phiếu
3 Be Bu 3 phiếu
4 Bé Gấu 2 phiếu
5 Biểu 1 phiếu
6 Bilu 47 phiếu
7 Bông Xù 7 phiếu
8 Bou 2 phiếu
9 Bu 30 phiếu
10 Bu Bu 5 phiếu
11 Bubu 116 phiếu
12 Chitu 2 phiếu
13 Chiu 2 phiếu
14 Chiu Chiu 1 phiếu
15 Chò Xù 1 phiếu
16 Cu Xu 1 phiếu
17 Cúc Cu 3 phiếu
18 Cún yêu 1 phiếu
19 Cừu Xù 1 phiếu
20 Dâu 8 phiếu
21 Đáng Yêu 2 phiếu
22 Đậu Đậu 10 phiếu
23 Êu 6 phiếu
24 Gấu 206 phiếu
25 Gaugau 2 phiếu
26 Gou 4 phiếu
27 Hắc Lu 1 phiếu
28 Haru 116 phiếu
29 Hasamu 1 phiếu
30 Hiu 2 phiếu
31 Hohu 1 phiếu
32 Inu 13 phiếu
33 Ki Lu 2 phiếu
34 Kibu 1 phiếu
35 Kilu 4 phiếu
36 Kim Su Su 1 phiếu
37 Kuku 101 phiếu
38 Linnu 1 phiếu
39 Lou 46 phiếu
40 Lu 345 phiếu
41 Lu lu 3 phiếu
42 Lulu 679 phiếu
43 Mao Cầu 1 phiếu
44 Mê Nu 1 phiếu
45 Mi lu 5 phiếu
46 Mi Nô.mi Lu 1 phiếu
47 Mi Nu 9 phiếu
48 Mi Su 6 phiếu
49 Mi Xu 1 phiếu
50 Miku 60 phiếu
51 Millu 6 phiếu
52 Milu 554 phiếu
53 Minnlou 1 phiếu
54 Minu 41 phiếu
55 Miru 7 phiếu
56 Mit Su 1 phiếu
57 Miu 561 phiếu
58 Miu Miu 83 phiếu
59 Mochu 2 phiếu
60 Mu 12 phiếu
61 Mumu 42 phiếu
62 Munthu 1 phiếu
63 My Lu 6 phiếu
64 Mylu 6 phiếu
65 Naru 5 phiếu
66 Nâu 51 phiếu
67 Ngoc Bao Chau 1 phiếu
68 Ngu 14 phiếu
69 Nilu 6 phiếu
70 Nu 97 phiếu
71 Nu nu 1 phiếu
72 Ốc Tiểu 1 phiếu
73 Pe Lu 1 phiếu
74 Pet Miu 1 phiếu
75 Pi Xu 1 phiếu
76 Pikiu 1 phiếu
77 Pisu 9 phiếu
78 Piu 7 phiếu
79 Shu 12 phiếu
80 Siusiu 1 phiếu
81 Su 122 phiếu
82 Su su 1 phiếu
83 Sư Tử 9 phiếu
84 Sudu 1 phiếu
85 Susu 95 phiếu
86 Sửu 1 phiếu
87 Thacc Ngu 1 phiếu
88 Tiêu Thu 1 phiếu
89 Tisu 1 phiếu
90 Tngu 1 phiếu
91 Tứ 1 phiếu
92 Ú 17 phiếu
93 Vi Na Miu 1 phiếu
94 Xíu 4 phiếu
95 71 phiếu
96 Xù Xù 2 phiếu
97 Xuxu 22 phiếu
98 Yuu 8 phiếu

Trả lời